KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Jolanta Pieloch Agencja Celna ATUT, ul. Jana Dekana 3, 64-100 Leszno, NIP: 849 126 70 69.
 2. Pana/i dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  – wykonania umowy oraz realizacji stosunku prawnego wynikającego z zawartej umowy, (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit b RODO) – „realizacja umowy”;
  – wypełniania obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez Administratora lub osobę, której dane dotyczą, w dziedzinie prawa cywilnego, podatkowego, (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit c RODO) – „obowiązek prawny”;
  – marketingu oraz przedstawienia oferty (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit a RODO) – „zgoda”;
  – rozpatrywania reklamacji oraz ustalenia, dochodzenia i obrony wzajemnych roszczeń (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – „realizacja prawnie uzasadnionego interesu”.
 3. Pana/i dane osobowe mogę być również przetwarzane przez podmioty, z którymi Administrator zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w szczególności w zakresie obsługi informatycznej, prawnej, ochrony osób i mienia lub ochrony danych osobowych, a także przez podmioty którym Administrator udostępnia dane osobowe na podstawie przepisów prawa, w szczególności organom ścigania, organom kontrolnym, organom podatkowym.
 4. Podanie przez Pana/ią danych osobowych jest niezbędne do zawarcia umowy i wynika z przepisów prawa, w przypadku nie podania tych danych, zawarcie umowy jest niemożliwe. W pozostałym zakresie Pana/i dane osobowe mogą być przetwarzane na podstawie udzielonej przez Pana zgody lub na podstawie innych przesłanek dopuszczalności przetwarzania wskazanych w art. 6 RODO.
 5. Posiada Pan/i prawo do:
  a) żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia danych osobowych oraz powiadomienia odbiorców danych o sprostowania lub usunięciu danych osobowych lub ograniczeniu przetwarzania,
  b) wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania,
  c) wniesienie sprzeciwu wobec zautomatyzowanego podejmowania decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowania,
  d) przenoszenia danych osobowych,
  e) otrzymywania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu,
  f) wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  g) cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 6. W przypadku wyczerpania przesłanek zawartych w przepisach art. 6 ust. 1 lit. a RODO przysługuje Panu/i prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 7. Pana/i dane osobowe są przechowywyane przez czas trwania umowy oraz przez wymagany w świetle obowiązującego prawa okres po jej wygaśnięciu, w celu archiwizowania danych lub dochodzenia roszczeń. Ponadto Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres ważności oferty, a w przypadku wyrażania zgody – do czasu wycofania zgody. W zakresie, w jakim dane przetwarzane są w celu kierowania do Pani/Pana treści marketingowych, będą one przetwarzane do czasu wycofania zgody lub wniesienia sprzeciwu względem takiego przetwarzania.
 8. Pana/i dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 9. Pana/i dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.